10.6.17

intimidade

um dia
lerei
para ti

ler-te-ei